Visit Us

Our Restaurant

1052 Kiely Blvd

Santa Clara, CA 95051

Phone: (408) 615-7540